Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Ključne besede: migracije, zgodovina, migrations, history
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa; 39
Posamezni prispevki:
 • Marina Lukšič Hacin: Migracije v teoretskem diskurzu
 • Alenka Cedilnik: Migracije na danes slovenskem ozemlju v času antike
 • Mitja Guštin: Odtisi prvih slovanskih rodov na območju med vzhodnimi Alpami in zgornjim Jadranom
 • Peter Štih: Migracije in oblikovanje kompleksnega kulturnega prostora med vzgodnimi Alpami in severnim Jadranom v srednjem veku
 • Vasko Simoniti: O toleranci in migracijah v zgodnjem novem veku
 • Aleksej Kalc: Migracijska gibanja med 18. in 19. stoletjem: primeri iz zahodnega slovenskega prostora
 • Marjan Drnovšek: Zunanje migracije Slovencev v prvi in drugi Jugoslaviji: primerjalni vidik
 • Meliha Fajić / Darko Darovec: Demografski trendi v koprskem komunu v 18. stoletju
 • Boris Golec: Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941
 • Klemen Pust: Vpliv osmanskih vpadov na migracije v Istri (15.-16. stoletje)
 • Stanislav Južnič: Migracije znanstvenikov v slovenski prostor in iz njega v beli svet
 • Dragica Čeč: Odnos do mobilnega dela prebivalstva od 18. stoletja dalje na primeru glavnih deželnih vizitacij
 • Branko Šuštar: Poklicne migracije slovenskega učiteljstva od habsburških do jugoslovanskih časov
 • Petra Svoljšak: Vojna - vzrok in spodbujevalka migracij, Primer 1. svetovne vojne in slovenskega prostora
 • Božo Repe: Izgon, Usoda slovenskih izgnancev med leti 1941-1945
 • Dunja Dobaja: Organizacija uradnih socialnih ustanov v Ljubljanski pokrajini med II. svetovno vojno
 • Bojan Godeša: Izseljevanje Hrvatov iz nemškega zasedenega ozemlja na Štajerskem in Gorenjskem v luči primerjave položajev Slovencev in Hrvatov v okviru nacističnega novega reda
 • Milan Pahor: Slovensko izseljevanje iz Julijske krajine v letih 1918-1941
 • Andrej Vovko: Primorska emigrantska društva v Ljubljani in Mariboru v letih 1929-2932 v luči časopisa "Istra"
 • Renato Podbersič: Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini
 • Tomaž Pavlin: "Primorska omladina noče stati ob strani", Primorci in šport v Ljubljani 1920-1941
 • Marija Terpin Mlinar: Obmejni pripetljaji na idrijsko - cerkljanskem odseku rapalske meje v letih 1930-1943 na podlagi arhivskih virov
 • Egon Pelikan: Izseljevanje Slovencev iz Julijske krajine med obema vojnama
 • Gorazd Bajc: Vloga in delovanje politične emigracije iz osrednje Slovenije v povojnem Trstu
 • Zdenko Čepič: Zdomstvo
 • Maja Božič: Na poti v svet: pribežniki severne meje 1945-1961
 • Nevenka Troha: Odseljevanje in prebegi Slovencev z območja, ki je bilo z Mirovno pogodbo z Italijo priključeno k Ljudski republiki Sloveniji
 • Sandi Volk: Razodete resnice, vprašljiva tolmačenja, prezrta vprašanja in možne razlage množične izselitve po drugi svetovni vojni iz Istre, z Reke in iz Dalmacije
 • Aleksander Panjek: Povojne migracije v Trstu (1945-1965) s poudarkom na izseljevanju iz Trsta
 • Danijel Grafenauer: Koroški Slovenci - begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji
 • Darja Kerec: Kulturne in socialne spremembe kot posledica imigracij v Prekmurje od 1919 do srede 20. stoletja
 • Vera Kržišnik Bukić: Migracije iz drugih jugoslovanskih republik v Slovenijo po 2. svetovni vojni
 • Mitja Ferenc: Posledice izselitve kočevskih Nemcev in neizvedene kolonizacije Kočevske med vojno in po njej
 • Dragan Matić: Nemci na Kranjskem od druge polovice 19. stoletja do prehoda v jugoslovansko državo
 • Janez Cvirn: Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918 - 1941)
 • Dušan Nećak: "Nemci" na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne - maščevanje in pregon?
 • Jure Ramšak: Poskus rekonstrukcije položaja preostanka nemške narodne skupnosti na Slovenskem po koncu množičnih izseljevanj (1947-1991)
 • Klemen Jelinčič Boeta: Poreklo in kulturna pripadnost slovenskih Judov - obdobja obravnave in pozni srednji vek
 • Marjan Toš: Migracije in mobilnost judovskega prebivalstva na Slovenskem - od srednjeveških izgonov iz slovenskih dežel 1496-1515 do množičnih deportacij in uničenja v holokavstu 1941 -1945
 • Franc Kuzmič: Migracije Judov v slovenskem prostoru skozi čas
 • Andrej Pančur: Migracije judovskega prebivalstva na Slovenskem od judovske emancipacije do holokavsta
 • Meliha Fajić: Izumiranje judovske skupnosti v slovenskem prostoru po drugi svetovni vojni - vzroki izseljevanja v Izrael
 • Andreja Valič Zver / Janez Globočnik / Vincenc Filipčič: Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine