logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Arhiv Republike Slovenije
  • Archives of the Republic of Slovenia
 • opis
  • Zametki arhiva segajo v leto 1859, ko je v Ljubljani na pobudo Historičnega društva za Kranjsko prišlo do vzpostavitve Deželnega arhiva. Arhivsko gradivo so do tedaj že zbirale in popisovale različne ustanove, društva in posamezniki, svoj prostor pa so v arhiv oddane arhivalije dobile z dograditvijo stavbe Deželnega, današnjega Narodnega muzeja v letu 1887. Arhiv je deloval v sklopu Kranjskega deželnega muzeja. Med svetovnima vojnama, leta 1926, je bil ustanovljen Državni arhiv, ki pa je še vedno deloval kot organizacijska enota muzeja. 31. oktobra 1945 je Narodna vlada Slovenije ustanovila Osrednji državni arhiv Slovenije kot samostojno institucijo, ki se je v letu 1953 preimenovala v Državni arhiv Slovenije, leta 1966 v Arhiv Slovenije, leta 1979 v Arhiv Socialistične republike Slovenije, leta 1991 pa v Arhiv Republike Slovenije. Po političnih spremembah leta 1990 so bili ukinjeni t. i. specialni arhivi. Arhivu je bil leta 1990 priključen najprej Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, leta 1992 Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja oziroma Arhiv Inštituta za novejšo zgodovino in v letu 1998 še del Arhiva Ministrstva za notranje zadeve z gradivom Službe državne varnosti.
  • The Archives dates back to 1859 when the Provincial Archives was established in Ljubljana on the initiative of the Carniolan Historical Society. By then, the archival records had been collected and recorded by various institutions, societies and individuals. More space was obtained for the archival material by the extension of the building of the Provincial Museum, the present-day National Museum, in 1887. The Archives operated as part of the Carniolan Provincial Museum. When the State Archives was established between the World Wars in 1926, it still operated as an organisational unit of the museum. On 31 October 1945,the National Government of Slovenia established the Central State Archives of Slovenia as an independent institution. In 1953 it was renamed the State Archives of Slovenia. In 1966 its title was changed to the Archives of Slovenia, in 1979 to the Archives of Socialist Republic of Slovenia and in 1991 to the Archives of the Republic of Slovenia in 1991. After the political changes in 1990, the “special archives” were abolished and merged with the national archives. The Historical Archives of the Central Committee of the League of Communists of Slovenia merged with the Archives in 1990; the archives of the Institute of History of Labour Movement, i.e. the later Institute of Contemporary History merged with it in 1992 and the Archives of the Ministry of the Interior, which kept the records of the National Security Service, became part of it in 1998.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Arhiv Republike Slovenije
SI AS 2058/1, Stenografske beležke Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1919