logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • AS 2058, Stenographic Minutes of the Kingdom of Yugoslavia 1919-1939
 • opis
  • Gradivo vsebuje transliteracijo zapisnikov stenografskih beležk sej in zasedanj Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919), Zakonodajnega odbora narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921 – 1922), Narodnega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (senata in Narodne skupščine 1932), Senata Kraljevine Jugoslavije (1932 – 1939) in Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije (1931-1939). Zapisniki sej in zasedanj so v srbohrvaščini (srbščini, hrvaščini), slovenščini, pisani pa v tiskani latinici in tiskani cirilici. Zbirka predstavlja enega od ključnih virov za raziskovanje politične zgodovine Kraljevine Jugoslavije ter vloge in pomena slovenske politike v njej. To gradivo je nepogrešljiv vir za preučevanje slovenske parlamentarne izkušnje v prvi jugoslovanski državi ter razvoja idejno- in narodnopolitičnih, državnopravnih ter socialnogospodarskih nazorov in politike slovenskih strank v letih 1919–1939.
  • The material contains the transliteration of the minutes of stenographic notes of the sessions and meetings of the Temporary National Representation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1919), the Legislative Committee of the National Assembly of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1921–1922), the National Representation of the Kingdom of Yugoslavia (Senate and National Assembly 1932), the Senate of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1939) and the National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia (1931–1939). The minutes of the sessions are in Serbo-Croatian (Serbian, Croatian) and Slovene languages, written in Latin and Cyrillic alphabets. This collection is one of the key sources for the research of political history of the Kingdom of Yugoslavia and of the role and importance of Slovenian politics in it. It is an indispensable source for the study of Slovenian parliamentary experience in the first Yugoslav state and the development of ideological and national political, state-law and socio-economic principles and policies of Slovenian parties in the period 1919–1939.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939
SI AS 2058/1, Stenografske beležke Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1919