Otopela ost revolucije: spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti

Avtor(ji): Hadalin, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2013
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc (moderator)


 • Podroben opis

  Problemski okvir izraza represija zajema različne pojme, sodobna inačica panaj bi predstavljala za človeka stresno situacijo, ki ga potiska na družbeni rob:zaradi napadov nanj, na njegovo premoženje, svobodo, delo in ustvarjalne možnosti,nacionalno pripadnost in družbeni položaj. Širok spekter, ki ga ta definicijaomogoča, se navadno kljub vsemu oži na vse oblike državne represije, nanjepa je po splošnem prepričanju slovenska družba postala resnično občutljiva vosemdesetih letih, v času demokratizacije in začetkov osamosvajanja od »širšerepresivne domovine«. Državni aparat je že v svojem bistvu zasnovan represivnoin zaradi tega je potrebno segment represivnih organov, ki so delovali naobmočju Slovenije v času trajanja druge Jugoslavije, zastaviti v nekoliko širšemkonceptu. Kljub temu da je že sama državna uprava v svojem smislu represivna,pa imajo nekateri njeni sestavni deli bistveno bolj poudarjen represivni značaj,zato se prispevek osredotoča nanje. Iz celote se tako nakazujejo trije segmenti,ki so deležni podrobnejše analize. Ti so pravosodje, varnostni organi in vojaškestrukture. Glede na ustroj in ustavne spremembe druge Jugoslavije je nujno povezovatidelovanje teh organov v sklopu njihove vpetosti v zvezne strukture.Samostojnost delovanja vseh struktur na republiški ravni je sicer s procesomdecentralizacije skozi večino obstoja druge jugoslovanske države naraščala,vendar pa je zvezna zakonodaja s teh področij bistveno vplivala na nastanekrepubliške, kar je onemogočalo razvoj opaznejših posebnosti v njihovem delovanjuin nastajanju, edino večjo izjemo lahko opazimo pri razvoju republiškiho brambnih struktur po letu 1968, saj je najbolj samostojna Teritorialna obramba zaživela prav v Sloveniji.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20467
  • dcterms:title
   • Otopela ost revolucije: spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti
  • dcterms:alternative
   • The Blunt Edge of the Revolution: Structural Changes of the Repressive Apparatus in the Socialist Republic of Slovenia and Its Perception by the Slovenian Public
  • dcterms:creator
   • Jurij Hadalin
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • zgodovina
   • Jugoslavija
   • posvetovanja
   • 1941-1991
   • Slovenia
   • history
   • Yugoslavia
   • symposium
   • 1941-1991
  • dcterms:abstract
   • Problemski okvir izraza represija zajema različne pojme, sodobna inačica panaj bi predstavljala za človeka stresno situacijo, ki ga potiska na družbeni rob:zaradi napadov nanj, na njegovo premoženje, svobodo, delo in ustvarjalne možnosti,nacionalno pripadnost in družbeni položaj. Širok spekter, ki ga ta definicijaomogoča, se navadno kljub vsemu oži na vse oblike državne represije, nanjepa je po splošnem prepričanju slovenska družba postala resnično občutljiva vosemdesetih letih, v času demokratizacije in začetkov osamosvajanja od »širšerepresivne domovine«. Državni aparat je že v svojem bistvu zasnovan represivnoin zaradi tega je potrebno segment represivnih organov, ki so delovali naobmočju Slovenije v času trajanja druge Jugoslavije, zastaviti v nekoliko širšemkonceptu. Kljub temu da je že sama državna uprava v svojem smislu represivna,pa imajo nekateri njeni sestavni deli bistveno bolj poudarjen represivni značaj,zato se prispevek osredotoča nanje. Iz celote se tako nakazujejo trije segmenti,ki so deležni podrobnejše analize. Ti so pravosodje, varnostni organi in vojaškestrukture. Glede na ustroj in ustavne spremembe druge Jugoslavije je nujno povezovatidelovanje teh organov v sklopu njihove vpetosti v zvezne strukture.Samostojnost delovanja vseh struktur na republiški ravni je sicer s procesomdecentralizacije skozi večino obstoja druge jugoslovanske države naraščala,vendar pa je zvezna zakonodaja s teh področij bistveno vplivala na nastanekrepubliške, kar je onemogočalo razvoj opaznejših posebnosti v njihovem delovanjuin nastajanju, edino večjo izjemo lahko opazimo pri razvoju republiškihobrambnih struktur po letu 1968, saj je najbolj samostojna Teritorialna obramba zaživela prav v Sloveniji.

   • The problem context of the term »repression« involves various concepts, and its modern version is supposed to represent a situation stressful for people, pushing them to the edge of society – because of attacks against them, their property, freedom, work and creative potentials, national adherence and social position. Nevertheless, the wide spectrum resulting from this definition usually narrows down to all forms of state repression, which – according to the general opinion – the Slovenian society became truly sensitive about in the 1980s: in the time of democratisation and beginnings of its emancipation from the »repressive wider homeland«. In its essence the state apparatus is designed in a repressive manner, therefore the segment of the bodies of repression operating in the territory of Slovenia during the Second Yugoslavia should be addressed in a somewhat wider concept. Despite the fact that the very state administration is repressive in its essence, certain integral parts of it have a significantly emphasised repressive character, therefore this contribution focuses on those. Thus three segments stand out from the whole, and they have been analysed in greater detail: justice administration, security bodies and military structures. With regard to the system and constitutional changes of the Second Yugoslavia it is vital to connect the operations of these institutions in the context of their integration into the federal structures. With the process of decentralisation, taking place during most of the time of the Second Yugoslavia, the independence of the operations of all structures at the level of the republics grew. However, the federal legislation in these fields significantly influenced the adoption of the republican legislation, preventing the development of more notable particularities in their operations and development. The only significant exception is noticeable in the development of the republican defence structures after 1968, since the most independent Territorial Defence developed precisely in Slovenia.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc (moderator)
  • dcterms:date
   • 2013-11-29
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20467
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf