Slovenska zgodovina

Družba - politika - kultura

[elektronski vir]

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino : Sistory, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 2573684


 • Podroben opis

  Ozemlje današnje Slovenije, stisnjeno med Alpami in Jadranom je bilo zaradi svoje geografske lege v zgodovini zelo izpostavljeno. Vedno znova je bilo prehodno območje, ločnica, stičišče, vendar hkrati tudi most med različnimi kulturami, ljudstvi, narodi in državami. Na tem majhnem prostoru, v obsegu današnje slovenske države meri le dobrih 20.000 km2, se stikajo in prepletajo štiri velike geografske enote evropske celine: Alpe, ki zajemajo njegov severozahodni del, Panonska nižina na vzhodu, Dinarsko gorstvo, ki ga z starim domačim imenom imenujemo Kras, obsega južni del slovenskega ozemlja in Sredozemlje, ki se prav s Tržaškim zalivom Jadranskega morja najgloblje zajeda v kontinentalno Srednjo Evropo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/902
  • dcterms:title
   • Slovenska zgodovina
   • Družba - politika - kultura
   • [elektronski vir]
  • dcterms:creator
   • Peter Štih
   • Vasko Simoniti
   • Peter Vodopivec
  • dcterms:subject
   • politična zgodovina
   • vojne
   • slovenska zgodovina
   • zgodovina Slovenije
   • srednji vek
   • novi vek
   • kulturna zgodovina
   • zgodovinski pregledi
   • political history
   • wars
   • slovenian history
   • Middle Ages
   • Early Modern Periode
   • Cultural history
  • dcterms:description
   • Ozemlje današnje Slovenije, stisnjeno med Alpami in Jadranom je bilo zaradi svoje geografske lege v zgodovini zelo izpostavljeno. Vedno znova je bilo prehodno območje, ločnica, stičišče, vendar hkrati tudi most med različnimi kulturami, ljudstvi, narodi in državami. Na tem majhnem prostoru, v obsegu današnje slovenske države meri le dobrih 20.000 km2, se stikajo in prepletajo štiri velike geografske enote evropske celine: Alpe, ki zajemajo njegov severozahodni del, Panonska nižina na vzhodu, Dinarsko gorstvo, ki ga z starim domačim imenom imenujemo Kras, obsega južni del slovenskega ozemlja in Sredozemlje, ki se prav s Tržaškim zalivom Jadranskega morja najgloblje zajeda v kontinentalno Srednjo Evropo.
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE
    Peter Štih
    OD PRAZGODOVINSKIH KULTUR DO CIVILIZACIJE.................................................................................. 8
    SLOVENIA ROMANA........................................................................................................................................ 15
    NASELITEV SLOVANOV.................................................................................................................................. 19
    NOVE IDENTITETE ........................................................................................................................................... 22
    KARANTANIJA .................................................................................................................................................. 25
    KARNIOLA.......................................................................................................................................................... 32
    FRANKOVSKA EKSPANZIJA PROTI JUGOVZHODU .................................................................................. 33
    ISTRA IN FURLANIJA ....................................................................................................................................... 38
    PANONIJA........................................................................................................................................................... 43
    ZATON KAROLINŠKEGA OBDOBJA.............................................................................................................. 48
    NOVI RED IN NOVE OBLIKE........................................................................................................................... 51
    OD KRAJIN DO DEŽEL ..................................................................................................................................... 61
    Štajerska ............................................................................................................................................. 63
    Koroška .............................................................................................................................................. 65
    Kranjska ............................................................................................................................................. 71
    Goriška ............................................................................................................................................... 81
    Celje ................................................................................................................................................... 83
    Istra..................................................................................................................................................... 85
    CURA ANIMARUM............................................................................................................................................ 88
    Cerkev ................................................................................................................................................ 88
    Samostani ........................................................................................................................................... 94
    DRUŽBA V GIBANJU ...................................................................................................................................... 101
    Plemstvo in gradovi.......................................................................................................................... 101
    Kmetje in vasi .................................................................................................................................. 107
    Meščani in mesta.............................................................................................................................. 110
    POVEZAVA PLEMSTVA NA DEŽELNI RAVNI........................................................................................... 117
    VOJNE FRIDERIKA III., TURŠKI VPADI IN KMEČKO NEZADOVOLJSTVO.......................................... 119
    POSELITVENO STANJE NA PRELOMU IZ 15. V 16. STOLETJE ............................................................... 125
    V NOVO STOLETJE Z NOVIM CESARJEM, NOVO UPRAVO, VOJNO PROTI BENEČANOM IN KMEČKIM UPOROM ....................................................................................................................................... 127
    OBRAMBA PROTI TURKOM IN POVEZOVANJE DEŽEL V »NERAZDRUŽLJIVO TELO«................... 136
    CERKVENE IN DUHOVNE RAZMERE OD USTANOVITVE LJUBLJANSKE ŠKOFIJE DO ZAČETKOV PROTESTANTSKE REFORMACIJE......................................................................................... 142
    OD ZAČETKOV PROTESTANTIZMA DO PRVE SLOVENSKE KNJIGE IN PREVODA SVETEGA PISMA ................................................................................................................................................................ 147
    HRVAŠKO-SLOVENSKI KMEČKI UPOR IN POJAV LJUDSKE RELIGIOZNOSTI.................................. 158
    DEŽELNOKNEŽJA PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA .................................................... 162
    POLOŽAJ PREKMURSKIH SLOVENCEV ..................................................................................................... 170
    4 (NOTRANJE)AVSTRIJSKO-BENEŠKA VOJNA............................................................................................ 174
    RAZMERE NA PODEŽELJU............................................................................................................................ 177
    TRGOVCI IN MESTA ....................................................................................................................................... 184
    KULTURNI RAZCVET IN PORAST PRAZNOVERJA .................................................................................. 190
    BAROK V ZENITU ........................................................................................................................................... 199
    O NOVIH SVETOVIH, BOGU IN OBLASTI................................................................................................... 209
    TEREZIJANSKO-JOŽEFINSKE REFORME IN OBLIKOVANJE ABSOLUTISTIČNE DRŽAVE .............. 213
    VPLIV DRŽAVE NA POLOŽAJ PODLOŽNIKA ............................................................................................ 221
    OBRT IN »INDUSTRIJA« TER POMEN TRSTA............................................................................................ 228
    ŠOLSTVO IN CERKEV..................................................................................................................................... 233
    SLOVENSKI PROSTOR IN DRUŽBA OB KONCU 18. STOLETJA ............................................................. 242
    NOVI DUHOVNI TOKOVI IN ZAČETKI NARODNEGA »PREPORODA«................................................. 246
    VOJNE S FRANCOZI IN ILIRSKE PROVINCE.............................................................................................. 250
    VRNITEV AVSTRIJCEV: DRUŽBENI IN GOSPODARSKI RAZVOJ V PREDMARČNI DOBI ................ 255
    SPLOŠNE KULTURNE RAZMERE V PREDMARČNI DOBI ....................................................................... 260
    SLOVENSKA NARODNA ZAVEST IN NARODNO GIBANJE .................................................................... 265
    REVOLUCIJA LETA 1848 IN ZEDINJENA SLOVENIJA.............................................................................. 268
    PETDESETA LETA 19. STOLETJA, SLOVO OD TRADICIJE...................................................................... 274
    ZAČETEK USTAVNE DOBE: SLOVENSKA POLITIKA IŠČE SVOJO PODOBO...................................... 280
    KREPITEV SLOVENSKEGA GIBANJA IN NJEGOVE DELITVE................................................................ 284
    KRIZA KMETIJSTVA, NEURESNIČENA ŽELJA PO INDUSTRIALIZACIJI ............................................. 293
    POLITIKA MAJHNIH KORAKOV .................................................................................................................. 296
    LETA ZAOSTRITEV IN POLITIČNI VSTOP V »MODERNO«..................................................................... 301
    SLOVENSKI »FIN DE SIÈCLE« ...................................................................................................................... 311
    SLOVENSKA DRUŽBA IN GOSPODARSTVO PRED PRVO SVETOVNO VOJNO................................... 317
    ZADNJA LETA HABSBURŠKE MONARHIJE............................................................................................... 322
    JUGOSLAVIJA: DRŽAVA IZ ENEGA »KAMNA« ALI IZ TREH? ............................................................... 332
    VELIKI OBRAT: NA POTI V INDUSTRIJSKO DRUŽBO............................................................................. 342
    OD VIDOVDANSKE USTAVE H KRALJEVI DIKTATURI.......................................................................... 347
    NOVA KULTURNA STVARNOST.................................................................................................................. 355
    TRIDESEA LETA .............................................................................................................................................. 365
    SLOVENCI ZUNAJ JUGOSLOVANSKIH MEJA – SLOVENCI V ITALIJI.................................................. 378
    SLOVENCI V PRVI AVSTRIJSKI REPUBLIKI, NA MADŽARSKEM, V ZAHODNI EVROPI IN AMERIKI ........................................................................................................................................................... 387
    DRUGA SVETOVNA VOJNA – OKUPACIJA................................................................................................ 395
    OBOROŽENA VSTAJA, OKUPATORSKO NASILJE IN ZAČETEK DRŽAVLJANSKE VOJNE .............. 400
    OSVOBODILNI BOJ, REVOLUCIJA IN KOLABORACIJA .......................................................................... 407
    RAZMAH PARTIZANSTVA IN RUPNIKOVA LJUBLJANSKA POKRAJINA............................................ 411
    ZADNJI VOJNI MESECI: ZMAGOVALCI IN PORAŽENCI ......................................................................... 416
    ZMAGOSLAVJE ZMAGOVALCEV................................................................................................................ 420
    5 NA MEJI MED VZHODOM IN ZAHODOM ................................................................................................... 432
    PO SAMOUPRAVNEM KOLOVOZU.............................................................................................................. 442
    NEUSPEL POSKUS MODERNIZACIJE IN DEMOKRATIZACIJE............................................................... 454
    SIVA IN TEŽKA SEDEMDESETA .................................................................................................................. 466
    KULTURNA USTVARJALNOST: OD SOCIALISTIČNE PROSVETE DO NADZOROVANE KULTURNE PLURALIZACIJE........................................................................................................................ 476
    LETA RAZPADANJA JUGOSLAVIJE ............................................................................................................ 494
    LETA OSAMOSVAJANJA ............................................................................................................................... 509
    OSAMOSVOJITEV............................................................................................................................................ 520
    OD OSAMOSVOJITVE DO VKLJUČITVE V EVROPSKO UNIJO............................................................... 527
    IZBRANA LITERATURA................................................................................................................................. 539

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino : Sistory, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 2573684
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, zgodovinski pregled