Goriški Slovenci

Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice

1. knjiga

Od leta 1830 do 1900

Avtor(ji): Gabršček, Andrej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1932
Založnik(i): Samozaložba, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work (Goriški Slovenci, by Andrej Gabršček), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory, is free of known copyright restrictions.
Avtorske pravice so potekle, delo je v javni domeni.

Identifier: COBISS.SI-ID 4166915


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5505
  • dcterms:title
   • Goriški Slovenci
   • Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice
   • 1. knjiga
   • Od leta 1830 do 1900
  • dcterms:creator
   • Andrej Gabršček
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • Goriška
   • 1830-1924
   • politična zgodovina
   • Slovenes
   • Goriška
   • 1830-1924
   • political history
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO. I. Doba do prve ustave (1848) Stran 1 Naročniki lINovic« 1843. Valentin Stanič. Oberdank. Dr. Jernej Legat. Dekan Jožef Vogrič. Anton Kure in Janez Roter. Cigale Gašper. Janez Leban. Anton Sirca. Jožef Klavzer. Anton Bande!. Vodja Pelhan. II. Doba prve ustave (1848-1852) . . . . . . . 8 1848. Dopolnilo naročnikov ;pNovic«. Benedikt Kopecki. Prošt baron Codelli. Učitelj slovenščine Premrou. Pričetek ustavnega življenja. . . . . . . . . 10 Cesar Ferdinand in Metternich. Matija Majar. Janez Cerer. Prvi državni zbor na Dunaju.. .. 12 Grof Auersperg. Janez Steln iz Kanala. Anton Cerne, Josip Doljak. Anton Gorjup, De Franceschi Carlo in Fachinetti Michele. Dunajska revolucija. Cesarjev beg z Dunaja . . . 13 Cesarjev oklic »Mojim ljudstvamc. Doljak, l::erne in Gorjup v Kromerižu. Dirija. - Načrt petih držav. . . . ..... 13 Odstop cesarja Ferdinanda, nastop cesarja Franca Jožefa I. 14 List »Slovenija« . . ... .. 15 »Slavjansko bravno družtvo v Gorici« 16 1849. Pričetek ustavnega življenja . . . . . . . . 16 Drugi UČiteljski zbor v Komnu. Dopis iz Gorice O slovenskem uradovanju. BraIni društvi v Kanalu ln Bovcu. Pripravniška šola v Gorici. O slovenskem društvu v Gorici. Slovensko uradovanje v Tržiču. Nove sodnije. Dopis iz Gorice o zed\njenju vseh Slovencev. Goriška - samosta\na dežela. Na Dunaju so hrepeneli le po - centralizmu . . . . . 18 Zopet vprašanje Dlrije . . . . . . . . . . . . . . 19 Dopisi v .Slovenijk ln .Novicah«. Referent Kreuzberg za Slovenijo. Andrej Einspieler .• Wienerzeitung. uniči IlIrija .• Slovenija. o iredenti. .Perstan Evroplni •. Goričani za združeno Slovenijo. 574 Nekaj poročil o šolstvu. . .. ... stran 23 :.Slo·venijac o napredku v Gorici. Zupnik Matej Vertovec. Andrej Peternel. Karel Pencin. Tomaž .Rutar. Josip Vogrič. Za »Novi slovenski besednike .. .... Clanek Andreja Winklerja v . Slovenijl<. Odmev v dunajski , Pressec. Zanimiv dopis iz Tolmina 1850. 24 25 Nove avstrijske kronovine . .. ..... 26 Deželna ustava za Goriško in Istro. Karel Rumer. Peter Zeravc. Jožef Dolj ak. Dr. Jožef Defacis in dr. Karel Lavrič. Pogozdovanje Krasa .. . ...... .. .. . 27 Matija Vertovec. Jožef Koller. Andrej Flajšman. Matija Grabrijan. Mihael Komel. Ceh pospeševalec slovenskega jezika . 28 Josip Menc!. Vikar Pirc. Nove knjige. 1851. Za pogozdovanje Krasa . .. ... . 28 Strokovni dopisi. Jožef Koller. Dr. Klun. Za organizacijo slovenskega knjigotrštva . .... 29 Iniciativa goriškega bukvarja Karla Socharja. Zagreb in Praga. Za sodnijo v Cerknem . ... . .. .. 30 Kaplan Tomaž Močnik. Zupan Cerin in slovensko uradovanje. »Berilno društvo v RoJeu« . . 30 Za velike županije na Goriškem. . .. 31 Cerkljan - vseučiliški profesor v Zagrebu . . . . . . 32 Dr. Anton Rojc. Dr. Fran Močnik. Jožef Premrau. Ivan Domenis. III. Doba absolutizma. 1852. Odprava ustave. Bachov absolutizem . . . 33 Proglasitev absolutizma. Vse narodno gibanje zaspi. Franc Jožef I. zopet samovladar. Konec ilirije. Ljubljanske :.Novice«. Kmetijska družba v Gorici. Zupan Matija Schnedltz v Devinu. Zeleznica Ljub- ljana-Trst. $olstvo na Krasu. Dopis Iz At. Petra v Benečiji. 1853. Za ceste po Soški in Idrijski dolini . . Ustanovitev c. kr. namestništva v Trstu Za pogozdovanje Krasa. . . . . . . . Franc BUnc iz Komna. Društvo za Krasa. . . .. pogozdovanje 35 36 36 575 Solske vesti . . ....... . Kamnje blizu Ajdovščine. V komenski Cižman. Urdič in dekan Janez Mozetič. Stran 37 fari. Prof. Razne novice tega leta . 38 1854. O sviloreji in sadjarstvu na Bovškem . 39 Svetnik Ferdinand Huber iz Bovca in njegovi pomočniki. Razne novice. Sprememba v nadškofiji goriški . 40 Solske novice tega leta . 40 1855. Slovenščina v goriški Kazini . .. . . 41 Prvi nastop Jožefa Tonklija. Enakopravnost slovenskega jezika. Kolera v naših krajih . 42 1856 Razmere pod absolutizmom . . . . . . . . . 42 Franc Bunc, 2enitnine Slovencev na Krasu. Pesnik Franc Cegnar. Stefan Kocjančič. Vraže primorskih Slovencev. Franc Zakrajšek. Olas od Soče. 1857. Razne novice tega leta . . . 43 Pogozdovanje Krasa - pričelo 44 Sadjarstvo na Tohninskem 44 Prvi vlak Ljubljana-Trst 45 Kmetijska družba goriška Solske novice Razne novice . 1858. 1859. Začasna mirovna pogodba (Villafranca) 1860. 45 45 46 46 Razne novice . . . . . . . . . . 48 Narodnost in slovenščina na Goriškem . . . 49 Zgodovinski članek Andreja Marušiča. Ločnik. Franc Zakrajšek. Andrej Znidarčič. Trst - središče za Kranjsko, Istro in Goriško 52 Slikar Jožef Tominc . . . . . . 52 Nova ustava - oktoberski diplom . 52 1861. Schmerlingov režim in volilna geometrija . . . . 53 Občina Naklo na Krasu za slovensko uradovanje . 53 Zanimivi govori v goriški realki. . . . . . . . .. 54 Dr. Carlo Doliac. Zid Ascoli. Josip Furlani. Pisava krajevnih imen. 516 Pravda. za medvedjo kožo O učnem jeziku Stran 55 nemščine. v goriških šolah. Vprašanje Volitev župana v Gorici . Poslanec Anton teme v državnem zboru . Goriški odgovor Dežmanu . . . . . Deželni poslanec Kafol - odložil mandat Važen sklep deželnega odbora o slovenskem uradovanju . Sestava prvega deželnega odbora. Razprava o do- pisovanju z županstv1. Marušičeva ocena, Zopet državni poslanec Anton teme . Interpelacija zaradi slovenskega uradovanja. - Dr. Toman. Dalmatinski poslanec Ljubiša. Goriške šole . . . . . . . . ..... Maru ičev članek o zgodovini slovenskega šolstva od leta 1780. Zgodovina nove slovenske književnosti. Ljudsko-šolski načrt. 1862. 56 56 58 58 59 60 61 Tednik »Goriški oglednik« 63 Narodna čitalnica v Tolminu . ... 63 Dr. Lavrič. Josip pI. Premerštajn. Prvi dve veselici. Zopet Anton teme v državnem zboru .. 64 Besedni boj s predsednikom. Cernetov in Toma- nov oklic narodu. Boj z Dežmanom. Znamenit ukaz tržaškega namestništva 66 Goriški mestni zastop za laško realko 66 Josip Tonkli prvič na pozorišču . 66 Dobre lekcije od oblasti . . 67 Velika narodna slavnost v Vipavi 67 Slovenska titalnica v Gorici . 69 1863. Delovanje slovenske čitalnice v Gorici 70 Slovenska čitalnica v Tolminu . 71 Slovo dr. Lavriča od Tolmina. . . . 72 Zbor »Kmetijske družbe« v Tolminu . 73 DopolniIna volitev v deželni zbor . . . . . . . 73 Dr. Volčič umrl. Kdo bodi njegov naslednik? Solske novice . 74 1864. Slovenska Citalnica v Gorici . . . Dr. Lavrič v Ajdovščini. - Narodna Citalnica Notar Peter Kozler v Sežani Za predelsko železnico 1865. O pogozdovanju Krasa .. . Stol.tnica kmetijske družbe v Gorici Glasi domorodni o novem času Goriška okrožna sodnlja . 14 75 76 76 76 77 18 19 Goriški mestni odbor za italijanske in slovenske šole Veselica čitalnic iz Ajdovščine in Tolmina Goriški Slovenci za - federalizem . Septemberski manifest. Mariborski slovenski program. . . . Celovški »Slovenec« in goriški Slovenci. . . Dopisi iz Gorice, s Krasa, iz Kobarida. 1866. 577 Stran 79 80 80 82 83 Pred vojno s Prusijo in Italijo . 85 titalnici v Ajdovščini in Kanalu . 85 Vojna s Prusi in Labi 85 Goriški Slovenci po vojni 86 Mir z Italijo . . . . . . . . . . . 88 Odlikovanje treh Slovencev. Učitelj Tomaž Jug . 88 Novoletno voščilo Slovencem na Beneškem . . . . . . 89 Celovec. Benečani pa federalizem. Nemška hegemonija. Glasovi s Tolminskega . . . . . . . . . . . . 90 Dr. Lavrič, J. Gorjup. Tolminski )Leseverein4:. Slovenski profesorji. Predstojnik Oernlč. Tolminski glas pred vojno. . . . . . . . . . . . 90 Avstrija ni nemška velevlast. Nemške uradne tiskovine. Kanal se prebuja . . . . . . . . . . . . 91 Veselica goriških dijakov. župan Malnič . Razni pojavi tik pred vojno . . . 92 Tretja čitalnica v ajdovskem okraju 92 Občinske straže . . 92 »Provincie italiane« in Slovenci. . . . 93 Italijanska nadutost 1866. kakor 1918. Profesor Amato Amati zahteva vse naše kraje do Nanosa. (SpomenIca v letu 1916,) Naš program po vojSki . . . . . . 95 Nadvojvoda Albrecht tolaži Kobarldce 96 Avstrija naj vrne suvereniteto goriški grofiji 96 Cesa nam je po miru treba. . . . 97 Goriški Slovenci stražijo svojo mejo sami 98 Preroška svarila trdovratni Avstriji 99 1867. Prvi slovenski tednik »Domovina« v Gorici 100 Cesarski patent 2. januarja. - Dualizem 100 Volitve v deželni zbor. . . . . . . . . 101 Slovenske zahteve v »novi državic . . . . 103 Težavna pogajanja z Madjar! . . . . " .. 104 Dualizem in narodna poravnava. Delegacije. Madjar! ukrotili Dunaj in Zagreb. DefInitIvna ure- ditev prihodnje leto. Kakšna bodi meja med Avstrijo in Italijo 105 Miroslav Vilhar v Gorici. . . . . . . 105 Andrej Oa.brJČek: OarlJkI Slovenci 31 578 Solkanska čitalnica . . stran 106 Vodnikova beseda. Glavni govornik dr. Lavrič. Matevž Trnovec. Dr. Lavrič za gospodarski napredek . Prešernova beseda v Solkanu Glavni govornik Jožef Skočir. Viktor Dolenec. Petarde v Gorici. .. . Narodna čitalnica v Komnu . Kmetski pesnik Andrej Batič . Za predelsko železnico . . Osuševanje kobariškega Blata SoJstvo v Gorici ob koncu leta IV. Dualizem. 1868. 107 108 109 109 110 111 111 113 Besede v treh čitalnicah. 114 Sempaski tabor . . . . 115 Avstrijsko-ogrska država. . . . . . . 120 Kako je prišlo do dualizma. Dualizem pred letom 1848. Ministrstvo Schwarzenberg--Stadion. Oktob~r ska diploma. Schmerling in Belcredi. Pismo Franca Jožefa Beustu 14. novembra (dualizem). Razne službene spremembe . 123 »Slovenski Narod« v Mariboru . . . . . . . . 123 Prvi dopisi z Goriškega. Iz Solkana , iz Gorice, iz Tolmina. Za »zedinjeno Slovenijo« . . . . . . . . 125 Anketa ,Slovenskega Naroda«. Jurčičeva kritika o deželnem zboru goriškem 126 Izjemno stanje na l::eškem 12'1 1869. Narodno življenje na Goriškem . ... . 127 Dr. Lavrič v Gorici. Delovanje nekaterih ita nic. Iredentovski lepaki v Gorici. Nemški list proti iredenti in za Slovence. Doba taborov . . . . . . . . . . 129 Tabori v Biljani, na Kaleu in v Sežani. Ustanovitev prvega političnega društva. »Soča« . 130 Slovensko društvo za hrambo narodnih pravic na Goriškem. Polemika zaradi »zedinjene Slovenije« 131 Zgodovinska usoda »Beneških Slovencev« 134 Kmetijska šola v Gorici . 140 1870. Kako so umeVali narodno enakopravnost za uravnavo zemljiškega davka Dva tabora na Goriškem VoUtve v deželni zbor 140 141 141 142 579 Dr. Toman in goriški Slovenci . . . . Zensko učiteljišče v Gorici. . . . . . Nov slovenski list v Gorici na obzorju . Slovensko dopisovanje dež. odbora z vlado Katoliško društvo v Gorici . . Anton Klodič zapustil Gorico . Slovenska titalnica v Gorici . . P rva slovenska razsodba v Tržiču C. kr. okrajni šolski svet v Tolminu . . . . . Jugoslovanski program. »Prva majska deklaracija« s tran 144 144 145 145 146 147 147 147 147 148 187!. !\otoško učiteljsko izobraževališče . Slovenska čitalnica in dr. Lavrič Gozdarska šola v Gorici. . . . . . Winkler c. kr. namestniški svetovalec . Carlo Favetti pomiloščen . . . . . . . . Prvi javni nastop Vjekoslava Spinč a v Goric; Kaj bo z realko v Gorici . Bomatije v dež. zboru Nov volilni red za dež. zbor . Absolutizem nstavovercev .. ...,. . češka sprava po vodi. Hohenwart - Vpliv tega spora na naše pokrajine. .... odstopil. V. Deželni zbor goriški v prvem desetJetju (1861-1871). 149 149 150 150 151 152 152 153 154 155 Volilna geometrija in sestava deželnega zbora . 158 Prvo zasedanje . . . .. . . .. 160 Prva seja - 27. marca 1861 : Deželni glavar conte Pace. zastopnik vlade pI. Bosizio. Tretja seja: boj za lov ščin . Edini slovenski odbornik Winkler. Jezikovna razprava v deželnem zboru . . 162 Drugo zasedanje (1863) . . ... . 163 Interpelacija poslanca Cerneta o narodni enako- pravnosti. Interpelacija Rismonda proti mščini v ljudskih šolah. Izidor Pagliaruzzi iz Kobarida. Zasedanje 1. 1864. . . . ... .. . . 165 Novi cestni zakon. Kmetijska šola. Fran Povše. Zgodovinsko zasedanje 1. 1865 . . ... 165 Sprememba volilnega reda v veleposestvu. Zasedanje 1. 1866.-1867. . . . . ... 168 Volitve po spremenjenem volilnem redu. Zasedanje 1. 1868 . . . . . . . . .. 168 Dež. glavar zopet dr. Pace. Vladni komisar baron Pino govori slovenski. Velika interpelacija dr. Tonklija za ravnopravnost pri sodiščih . Za realko v deželnih jezikih. Zasedanje I. 1869 ..... ... ... 171 Seja za »združeno Slovenijo«. - Deželni zbor· razpuščen . 171 "" 580 stran Zasedanje I. 1870. . ...... ..... 172 Novi poslanci Lavrič, Doljak in Faganel, odpadli Marušičj Tonkli, Grossmann. Slovenska odbornika Gorjup in Lavrič. Državna poslanca grof Strassoldo in An ton Cerne. Zgodovinska seja 30. avgusta. . . .. ...... 174 Solidaren odpor proti vsiljevanju nemščine. Exodus Jaških poslancev zaradi slovenščine . Predčasna zaključitev deželnega zbora. Odstop deželnega gla- varja grofa Coroninija. Društveno življenje še ni poznalo napetosti političnega boja. VI. Desetletje 1871-1880. Pričetek sistematičnega dela . Občni zbor »Soče« (23. februarja 1871) Tednik »Soča« Društvo "Soča« 1872. 176 176 178 179 Slovenski tisk. . . . . 181 Cerne pred ljudsko sodbo 181 Kako minljivo je zaupanje naroda! Srbija - slovanski Piemont .. 183 »Staroslovenci« se organizujejo. - 7iGlas« 183 1873. Slovenski tisk . 185 Vprašanje katoliških društev. Učni jezik na realki. »Prešernova beseda« v Gorici 186 Splošni pregled . . . . . . ... . . 187 Stefan Kocjančič. Sadna trgovina. Tiskarništvo. Statistika ljudskega šolstva v Sloveniji. Volitve v državni zbor . . .. ........ 188 »Glasovci« hite z organizacijo za volitve. Kandidat ,Soče« dr. Lavrič, kandidat )Glasac dr. Tonkli, Izvoljen po kompromlsu Andrej Winkler. 1874. Winkler v službi ustavoverske vlade . . . . 190 Franc Povše se uveljavlja. Prvi učiteljici Dragojiia Mllek.ova v Kobaridu in Amal1ja Jugova v Tolminu. Simon Gregorčič v Kobaridu. Narodna čitalnica v Kobaridu. Glasovi za spravo med obema strankama. 1875. Matija Doljak - umrl . . . . . . 192 Delo za slogo med goriškimi Slovenci 193 Za združitev »Soče« in »Edinosti« . 193 Zanimanje za hercegovsko rajo 194 Za spravo in za - »Slogo« . . . . . . . . . . . . 195 »Glas« preneha. ,Soča« edino glasilo novega dru- štva .• Sloga<. Pavl1na Doljakova in dr. Janko Pajk. 581 stran 1876. Navidezni mir . .. . Politiško društvo .Slogac. Dr. Karel Lavrič (1820-1876) . . Volitve v deželni zbor v znamenju ,.SJoge« Kako je pisala »Soča« 1877. 196 197 200 201 Politična Jetargija . . . . . .. .. . ..... 201 Predsednik . Slogec Povše. Nagrobni spomenik dr. Lavriču . Zlata sloga in politično mrtvilo. »Slava Rusom! « in . Plevna je pala«. 1878. »Soča« v borbi z italijanskim tiskom 203 Tabor v Kobaridu . . 203 Trgovsko-obrtna zbornica . . . . 205 Glasovanje za zmerno laško listo. Razne novice. 1879. Splošne razmere . . . .. .... 206 . SIoga« se ni izkazala. Goriško pevsko društvo . Slavec«. Ljubimkanje vlade z laškimi liberalci. Dr- žavni poslanec Andrej Winkler. Nove volitve v državni zbor. Winkler 207 »Soča« in »Edinost« 208 VII. Doba velikih političnih dogodkov (1880-1890). Andrej Winkler - deželni predsednik na Kranjskem. . 209 Naslednik Gorjupa dr. Josip Tonkli. Winkler odloži goriški mandat v državnem zboru. Winklerjev oklic svojim volilcem. Uvodnik »Soče« o Winklerju. Soča c o novi Taaffejevi vladi. Nadomestne volitve v slov. trgih. Matija Jonko 210 Prvi pojav dl'. Antona Gregorčiča 213 Urednik Fran Podgornik 213 1881. Podgornikovo delovanje . . . . . . . . . 214 Nadomestna volitev na Tolminskem za deželni zbor 216 Občni zbor »8Ioge«. . . .. . . . 217 Profesor Ivan Berbuč. Profesor Fran Kos. Simon Gregorčič v začasnem pokoju. 1882. Splošni pregled . . . . . . . . . . . . . . 218 Rezek boj proti državnim uradom. Slovensko bralno in podporno društvo. Poročila iz Srbije. po- litično društvo .Slovenski jeze v Brdih. 90lskl nadzornik Fran Vodopivec. Rutarjeva :.Zgodovina Tolminskega«. Cesar Franc Jožef na potovanju čez 582 stran Predel in v Trst. Fran Podgornik zapusti SOčo« in prevzame jo dr. Anton Gregor č. Dvajsetletnica »Goriške Cltalnice« 222 1883. Splošni prelled . . 224 Ustanovitev prvega otroskega vrtca. UstanOvitev >Godške ljudske posojllnice<. Važen občni zbor . Sloge«. Alojzij Strekelj. Peticija . Slovenskega jeza«. Umetniški štipendij Simonu Gregorčič . Profesor Sime Rutar šolski nadzornik za Split. Solski nadzornik za Kras Martin Sinkovič. Volitve v deželni zbor . . . . . . . . . . 226 Ne preveč ničel v dež. zbor. Pomnozeni volilni odbor. Na Krasu izvoljen Rajmund Mahorčič. Agitacija proti dr. Rojcu v goriški okolici. Boj med Sočo« in >Edinostjo«. ln uspeh volitev! .. 229 Deželni zbor v Taaffejevi dobi . 230 Deželni glavar zopet Franc Coronini. Deželna odbornika Tonkii in Abram. Smrt francoskega pretendenta v Gorici . 231 . Najbolj naroden trg« - Koba rid. Skladatelj Andrej Volarič. »Schiitzenverein« v Bovcu . .. 233 Dr. Anton Gregorčič - urednik »Soče« . . . 233 Anton Gorjup. Vitez Josip dr. Tonkli. Major Andrej Komel pI. Sočebranski 234 1884. Splošni pregled . .. ...... . 236 Občni zbor :.Sloge«. Prva vrtnarica Emilija Kren. Uravnava koroške ceste. Dr. Tonkli upravni svetnik Lloyda. Tonklijeva zvezda pada. Dr. Anton Gregor- čič vstaja. Profesor Fran Erjavec. Biskup Strossmayer v Gorici. Pr prečena slavnost blagoslovljenja slovenske zastave. Izidor Pagliaruzzi - umrl . . ... . 238 Goriški Slovenec nadporo k - v srbski vojski Fran Povše v Ljubljani . . . . . . 238 Trgovska in obrtna zbornica v Gorici. Cvetke iz »Ljubljanskega Lista« . . 240 Razmere v »Slovenski čitalnici« . 240 Gospodarski strokovnjak Ivan Pirjevec. Anton Eržen. 1885. Polemika ,.Sočec z »Ljubljanskim Listom« Winkierjevi popravki. Krilan - losip Palliaruzzi (1859-1885) Gregorčičeva slavnost v Prvačini . 241 241 242 Znamenite volitve v driavni zbor .. . Pričetek odpora proti dr. Tonkliju. Ponovna prepoved blagoslovitve zastave . Marzini zida nove prostore za slov. društva Prihodnji voditelj Furlanov - na vidiku . Beneški Slovenec Alojzij Faiduttl. Slovenski gledališki vlak v Prago. . . Nadomestne volitve v deželni zbor . Dr. Anton Gregorčič prihaja na površje. 1886. 583 Stran 244 245 245 246 246 247 Slava Antona Gregorčiča raste . 247 Ustanovitev podružnice sv. Cirila in Metoda. Valentin in Marija Kancler. Prvi slovenski notarijat v Gorici 248 Notar dr. Fran {Jibej. Dvorazredna dekliška šola . 249 Dekan Andrej lekše . . 249 Velika slavnost v Kobaridu. Andrej Volari č. 1887. Profesor Fran Erjavec t . 250 Glasbenik Anton Hribar t . 251 Viktor Dolenc t . . 252 Izpiti v slovenski šoli v Gorici 252 Dr. Gregorčič opusti »Sočo« . 253 .Goriški Sokol« . . . . . 253 Izlet Cehov v Trst. Jan Lego. Razne novice. 1888. Vsi deželni poslanci - proti nemščini 254 Clanki slovenskemu učiteijstvu . . . . .. . 256 Učiteljska organizacija. Germansko in madjarsko nasilstvo. Slovani. tesa treba avstrijskemu slo- vanstvu. 1889. Dr. Anton Gregorčič - se pripravlja na boj . 257 »Rimski Katolik«. Stari kvas. Mahničev katoliški liberalizem. »Quod natura non dedit«-. Mahničeva natvezavnica za ženske. Nove volitve v deželni zbor . .. ....... 259 Tonklijeva neodkritosrčnost. Nelojalna agitacija proti Sloginlm kandidatom. Usodne posledice. Začetek razkola . . . . . . . . . . . ... . 261 Blagoslovljenje zastave 7. julija. Gregorčič povabi v Gorico Andreja Gabrščka. Andrej Gabršček v Gorici. . . . . . 262 Ivan Hribar in prevzem :. Sočet: . Kratek curriculum vitae. Razmere v Gorici . . . . . . . . . . 268 584 Stran VIII. Doba dr. Anton Gregorčič - Andrej Gabršček. 1889-1899. Gabršček prevzame »Sočo«. . . . . . 272 Nova metla. Pričetek boja proti Tonkliju in lahonski objestnosti. Poziv za gospodarsko osvobaja od lašk1h mogotcev. Boj proti deželnemu odborniku Nikolaju Tonkliju. Gabršček pozvan na triletn o vojaško službovanje. Preprečena intriga dr. Tonklij a in tovarišev. Goriški razkol. - :oNova Soča«. - Mahnič urednik »Stare« 277 Mahničevo »Krvavo stegno« v 13 poglavjih. Kako in zakaj sem ustanovil :.Novo So «, Gregor č iz- gublja pogum. Mahničev boj proti Gabrščku. Mah- nič o domačem razkolu. Mahnič obdeluje Rozinj- skega in Gorskega NIhilista. 1890. Ostri politični boji. . . . . . . 281 Pričelo se je v polni nadi. »Nova So « popolnoma neodvisna. Prof. Vjekoslav Spinčic zapušča Gorico . . .. 281 Podlistek v >Novi Soči «. Občni zbor Goriške či talnice. »Slovenski jez« v Brdih. Odli ni sotrudniki :.Nove Soče . Delovanje za vipavsko železnico . . . . . .. . 285 Velik shod pri Rebku. ;:.Zaušnica« dr. Tonkliju. Pričenja se boj za :.Slogoc. Dr. Anton Mahnič odloži uredništvo »Stare« . . 286 Slovenci odločijo pri volitvah v m estni zastop . . 287 List »Gorica« - gospodarska priloga »Nove SO C« 287 Sloge ni več . . . . . . . . . . .. . 287 Boj za :.Slogo«. Gre orčič izvoljen na Tolmin- skem soglasno v deželni zbor. Zgodovinski občni zbor »Sloge«. . . . . . . . 288 Dr. Tonkli Sijajno propadel. Gl' gorč eva in Ga- brščkova zmaga. Naše prvo delo po občnem zboru . 289 Odbor. Tretji dekliški razred na . Slogini« šoli. Prva obletnica »Nove Soče« . . 290 Boj proti lahonskemu »Corrieru«. 1891. Za samostojno sodnijo v Kobaridu . . 291 Zgodovinske volitve v državni zbor . . . . . . . . . 291 Volilni boj. Lista .Sloge«. Shodi. Casopisna borba. Sloviti uvodnik »Tonklijeva okolica«. . . . . . . 293 Volitve - naŠa osveta. . . . . . . . . . . 294 Tonkli propadel. Izvoljena dr. Gregorčič in grof Alfred Coronin1. Zmaga v veleposestvu . • Stara« preneha Izhajati . . . . . . . . 295 585 Konec razkola. . . . Stran 296 Petindvajsetletnica Ernesta Klavžarja. Prenos ostankov dr. Karla Lavriča. Laški članki v »Novi Soči« . . . . . . . Svarilo Goričanom laške narodnosti. Mestne vo- litve. »La Lega Nazionale«. Na vsesokolskem zletu v Pragi. .. .... ičetek sistematičnega boja za slovensko uradovanje Zgodovina slovenskega uradovanja . . . . . Kaj je Schonborn ukrenil v mojem primeru? . . Nov povod za boj v prid slovenskemu uradovanju . Pravda dr. Stanič-Devetak. Moja zmaga proti preiskovalnemu sodniku. Boj proti goriškemu okrajnemu glavarstvu Pretepanje Slovencev na ulicah. . . . . . . Tudi Gabrš ek pretepen in poškodovan. Obsodba .napadalca. Drugi napad . . . . . . . ... Gabršček zopet napaden. Priča »Johann Hribar«. Napadalec Godina obsojen. Gabršček oproščen . Zbta maša dekana J ekšeta v Kobaridu . . Hotel »pri Devetaku« v Kobaridu. Gabrijel Devetak, Ivan Kranjec, Ivan Hrast. Prvi občni zbor »Sloge« po razkolu »Nova Soča« in dr. Mahnič Dr. Gust av Gregorin .. . G. dr. Mahn ču v premislek . Banka Slavija na Goriškem . . Zadnje polemike z dr. Mahničem Dr. Gregorčič v državnem zboru 1892. 297 298 298 300 301 303 305 306 308 310 311 311 312 313 313 315 315 Ivan Kokošar, župnik in glasbenH{ . . . 316 Prvo podpisovanje staršev za slovensItO šolo 316 Boj z laškimi listi . 317 Polemika s »Slov. Narodom« 317 Mestne volitve . . . 318 Za enakopravnost slovenskega jezika 319 Odhodnica višjega svetnika Budala . 319 Za vipavsko železnico. . . . 320 Uradni jezik so spremenili zaradi ene osebe . 320 Prof. Vjekoslav Spinčic - odpuščen iz službe 321 Usodne posledice. Upokojitev. »Goriška obrtna in trgovska zadruga«. . . 324 Proti pačenju slovenskih krajevnih imen. . 324 Novo šolsko poslopje v dolnjem koncu Gorice 325 Spopad dr. Mahniča z dr. Gregorčičem na katol. shodu 326 Pet Podgorcev pred porotniki. . 326 Boj za slovensko šolo se nadaljuje 328 Občni zbor »Sloge« . . . . 328 586 Andrej Komel plo Sočebran . . stran 329 Slovensko šolstvo v obmejnih krajih 329 1893. »Nova Soča« izhaja samo kot »Soča« 331 Sami smo krivi .. 332 Razveljavljene volitve v Ločniku in Solkanu 332 Gabršček prvič pred laškimi porotniki . . . .. . 333 Velika tiskovna pravda. Boj zagovornika dr. Laginje za slov. poroto. Boj Gabrščka proti profesorju Babšu. Obsodba. Posledica velike tiskovne pravde . . . 337 Kako so nam pomagali iz - Ljubljane . 337 Posledica Maranijeve bojazni . 338 Daijnja borba za narodno enakopravnost . 339 Skupščina družbe sv. Cirila in Metoda v Sežani . 340 Deželni poslanec Josip Ivančič - umrl 340 Dvojna mera na sodiščih . 341 25-1etnica šempaskega tabora 342 Goriška tiskarna A. Gabršček. . . . . . 342 Slovanska knjižnica. Prvi prevodi. ,.Primorec«. Prva zaplemba v lastni tiskarni. . 344 Protest na deželni šolski svet. . 345 Borba za slovensko poroto se nadaljuje . 345 Občni zbor »Sloge« 12. oktobra 345 Boji za slovensko šolstvo.. .. . 347 Gabršček zopet tožen v prvi in drugi instanci 347 Prvi »Kažipot po Goriškem« . . . 348 Važen dogodek v državnem zboru . . . . . 348 Razcep Hohenwartovega kluba. Slovensko-hrvatski klub. Babsch-Gabršček pred kasacijskim sodiščem 350 Priziv. Posledice v državnem zboru. Taktičen boj za slovensko šolo v Gorici . 351 Interpelacija v državnem zboru. Izdanja moje tiskarne 352 1894. Deželni zbor . .' . 353 Interpelacija vseh slovenskih poslancev o porotniškem imeniku. Dopolnilne volitve v Trgovsko zbornico. Za »Slovensko obrtno-nadaljevalno šoloc: . 353 Proti nemškemu kurzu na srednjih šolah . 354 Proti pečatu »1. R. Tribunale« . . 354 48 Cerkljanov pred okrožnim sodiščem . . .' .. 355 Dve stranki v Cerknem. Dr. Josip Stanič pride v Gorico. Goriški Sokol .. .... 356 Prva slovenska obtožnica za porotnike 356 Za slovensko obrtno šolo v Gorici . 357 Prvi važen obhod za vipavsko železnico. . Boj za slovensko šolo v odločilnem stadiju Gabršček _ drugič pred laškimi porotniki . Urednik >Rinnovamentac Ivan Kušar. Shodi v Kobaridu in Bovcu . . Dopolnilna volitev v deželni zbor , . Blazij Grča in Anton Klančič izvoljena. Troje smrti . . ,..... Dr. Josip Jakopič. Lovro Rutar. Andrej JekSe. Nov napredek v našem šolstvu Občni zbor »Sloge« . Važne publikacije moje tiskarne . . Prevodi , Slovanske k:njižnice«. >Knjižnica mladinoc:. Soča « povečana . 1895. Gregorčičeva interpelacija . . . .. Sistematičen boj proti laškim odvetnikom . Spomenica občinskega stareš1nstva v Renčah. Rajmund Mahorčič - umrl . Kriza v deželnem zboru . Prva misel o »Narodnem domu« v Gorici . Sodnija v Kobaridu . . .. . . Koncert ženske C. M. podružnice v Gorici . Pravica je zmagala. - Slovenska porota - mogoča Dr. Henrik Tuma v Gorici. . . . . Potres. Ljubljana silno prizadeta . Skrajna trdovratnost državnega pravdništva Delovanje za naše železnice Važna razsodba v borbi za ravnopravnust Anton Eržen - umrl. . . . . . Za slovensko posojilništvo na Goriškem Ven jz zakristije! - Noter v zakristijo! . Slovenska šola v zadnji instanci zmagala Tretji vsesokolski zlet v Pragi . . . Slovenska delegacija. Narodopisna razstava. Konec šolskega leta na naših zavodih Grof Franc Coronini - odstopil Volitve v deželni zbor . . Andrej Volarič - umrl . Naša petletnica v ,.Slogi« . .... Proti vsiljevanju nemščine iz glavarstva . 587 stran 357 359 359 362 363 363 364 365 365 za 367 368 370 371 373 373 373 374 374 377 377 378 379 381 381 382 382 383 384 364 385 388 388 389 Anton Klodič vitez Sabladoski - 25 let deželni šolski nadzornik .. Slovani - sluge narodov! . . . Slovenska mestna šola v Gorici . Moje knjižne zaloge rastejo . 1896. Enoten slovenski klub v deželnem zboru Prve interpelacije. 390 392 393 393 394 588 stran Zopet boj za sodišča . - Slovenske tožbe. - Delni uspehi . 395 Slovenska obrtno-nadaljevalna šola priznana 397 Castni občani . . . . . . . . . 398 S.čina petindvajsetletnica (1871-1896) 398 Dr. Karl Lueger v Gorici . . 399 Zopet praskanje z Mahničem . 40 1 In zopet porota . . . . . 401 Ostra zavrnitev »Primorskega List a{( . . . . . 402 Ivan Hribar ne sme biti tarča za pušice iz seme- nišča. Tožba proti dr. Antonu Mahniču zaradi obrekovanja. Vipavska železnica - zagotovljena . 404 In zopet polemika s »Primorskim Listom« 404 Dr. Karel Triller, odvetnik v Tolminu . 405 Sprememba v »Goriški ljudski posojilnici« 406 Andrej Gabršček odlikovan v Pragi 406 Zopet sodne homatije . . , . . 407 Boji z Mahničevci in Mahničem samim 407 Začetek dela za Trgovsko-obrtno zadrugo 408 Dr. Mahnič toženec in tožnik. . 409 Boj proti Gabrščku . . .. . 410 Ministrski predsednik grof Badeni v Gorici 411 Knez Egon Hohenlohe . . 412 Naši shodi in zbori do konca leta . 412 6000 podpisov, da Gabrščka izženejo iz Gorice 413 Zopet velik napredek v našem šolstvu 414 Dr. Anton Mahnič - škof krški 414 Tiskovne pravde v pesku. Goriška ljudska posojilnica v novih prostorih 415 Moje publikacije do konca leta . 415 1897. Doba velikih dogodkov . . . .. . . 416 Nova struja. 2ivahno delovanje dr. Tume. Nove volitve v državni zbor. - Peta kurija 416 Nemško-slovenska obravnava v Tolminu .. . 417 Izstop slovenskih poslancev iz deželnega zbora 418 Usodna abstinenca. Zgodovinska seja dež. zbora goriškega . 419 Pa hočejo, da Slovenci ne zbesnimo . 420 Volitve v državni zbor. ... . .... 421 Dr. Anton Gregorčič. Grof Alfred Coronini. Smešen dogodek med volitvijo v Gorici . 422 Usodna volitev v veleposestvu . . . . . . 423 Izvoljen dr. Verzegnassi. Laške demonstracije. Posledice te volitve. - Prvi veliki bojkot . .... 425 Od navdušenja in sovraštva k pozitivnemu delu ustvarjanja . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Dr. Karel Pečnik v Aleksa ndriji . . .. . ... 428 .Sočlnc dopisnik. Boj proti aleksandrlnarstvu. .' 589 Urednika Dragotin Strucelj in Vinko Levičnik $trucljev beg v Ameriko. Stran 428 Bojkot. . . . . . 429 Nove pravde proti Slovencem.. .. .. . 430 Prinzig toži Sočo«. Gabršček na Balkanu. Doma preiskave. Gabršček na Cetinju . . .. ...... . 431 Zamejskega :.Poezije«. Kraljeva zbirka »Pjesnik i vilac: . Sarajevo. Preiskava. Odprto pismo grofu Badeniju . . 435 Kako so se končale tožbe goriškega glavarstva . 436 Knezonadškof Matija Zorn. . . . ... 437 Napredek na gospodarskem in prosvetnem polju . 437 »Trgovsko-obrtna zadruga« .• Solski dom«. Položaj na naših sodiščih. . . 439 Nekaj iz moje domače kuhinje . 440 Shodi dr. Tume v trgib. . . . 442 Vseslovenski shod v Ljubljani. . 444 Neumestna polemika »Slov. Lista«. . . . . 444 Pričetek sistematske gonje proti dr. Tumi. Senzacionalen članek v »Soči«. . . 446 Prevrat na Dunaju. Končna slika položaja. Knezonadškof dr. Jakob Missia . 446 Ob sklepu leta 1897. . 448 1898. Splošni pregled . . . . . . . . . . . . . .. 449 Nadškof dr. Missia. .Soča« Izhaja dvakrat na teden. Dr. Karel Pečnik iz Aleksandrije. Novostrujarji za tesno združenje goriških Slovencev . 450 .Primorskl Ilst«. Na občnem zboru .Slogec. $olstvo . • Corriere« in .Sentinella« pred dunajsko poroto 452 Predhodnica .Mizarske zadruge« v Solkanu . 453 Kako je deloval grof Goess v rumeni hiši . . 454 Izpred naših sodišč v Gorici. . . . . . . 455 Prinzig pogorel. Osebne spremembe. Deset 801- kancev pred sodiščem. Moji spori in sprava s Zoerrerjem . . ... 457 Nastop proti svetniku Zoerrerju. Zoerrerjeva smola na Dunaju. Spokorjen grešnik ln zadoščenje . Zopet sprememba uredništva . 459 Urednik Ivan Kavčič. Ruska slovarja in obe slovnici . 460 Valentin Kancler t. . . . . 461 Goriška ljudska posojilnica . . 461 Nadškof dr. Jakob Missia v Gorici. . . . . . .. 461 NovostrujarjI agresivni. Gregorčič malodušen. Rozina Gabrščkova t. . . . . . . 463 Narodna tiskarna A. Gabršček v Pulju 464 Umor cesarice Elizabete . . . . . . -168 Posledice za goriške Slovence. 590 Za naše nove železnice Andrej Marušič t .. . Stran 470 471 Njegova doba in podoba. Razni važni dogodki v njegovi dobi. Njegova dela. Deželni šolski zalog . Deželni zbor in abstinenca Konec abstinence .. . . . Vladin predlog za dež. šol. zalog. Nemiri v Devinu proti Lahom . .. ..... . 22 Devincev pred tržaškim so di ščem . župan Miro- slav Pless. Kako nas je podpiral »Slovenski Narod« . Policijska gonja proti slovenski t robojnici Iz mojih podjetij . Zaključek leta 1898. 1899. 476 478 480 481 483 486 488 489 Boj za deželni šolski zalog . 489 Zdaj pa - laška abstinenca . 491 Kriza deželnega zbora. »Marameo« dr. Vincija 492 Naš napredek v Gorici . . . . . . .. . . 493 Goriški Sokol. Krojaška zadruga. Trgovsko obrtna zadruga. Posojilnična hiša v Gosposki ulici. Uč teljsko vprašanje na Goriškem . 495 Boj za dež. glavarja . ... 497 Končno je prišel Pajer. Nova kriza dež. zbora . .l> Adriatische Post«. Nova struja deluje. Občni zbor »Goriške ljudske posojiInice« 499 Naskok proti dr. Tumi. • Gregor č še vedno za abstinenco . 500 Ali samo na videz? Tuma in Gabršček izstopita iz odbora »8Ioge« 501 Velika moja javna izjava na naslov narodnih voditeljev. Razkol - izvršen . ..... . ... .' 503 Usoden ob i zbor :.8Ioge4:. Gregor č ustanovi nov list. , Gorica«. Gabršček se ni vdal Greg orčič vim in Coroninijevim vabilom. Kam plovemo? . . . . . . . . 506 Krik , Primorskega Lista 4:. »Gorica« začne izhajati 507 Boji proti dr. Tomi . .. .. 508 izključitev Iz . Sloge«. Njegov odpor. Zloraba »Solskega doma« za Gregorčiča 509 Grda polemika - ostuden boj na Goriškem . 511 Poglavje o ovaduštvu. . .. . .... 513 Dvojna mera za Gregorčiča in za Gabr čka. »Ovaduh!«. ... . . . 514 Tumovo poglavje o - ovaduštvu . 516 • 591 o krizi deželnega zbora . . Drastičen primer na sodišču . Trgovsko-obrtno društvo za Goriško An ton Kristan - tajnik. stran 518 518 519 Zvijača z odstopom grofa Coroninija Centralna posojilnica . . Nova struja - vstaja . . . Gregorčič v zadregah. Bodi jasno . .. .. ... .. . Dr. Laginja in prof. Spinčic o našem razkolu Nekaj drobiža za zaključek tega leta Zaključek leta 1899. . 1900. 521 523 524 525 526 527 527 Ljubljanski »Slovenec(C obsoja obe goriški stranki 528 Volitve v deželni in državni zbor . . . 529 Boj proti dr. Tumi se nadaljuje . . . . . . .. 531 Ustanovitev »narodno napredne stranke« na Goriškem 532 Deželni zbor v novih razmerah . 533 Konec abstinence. Grof Alfred COlonini ni šel na Dunaj . . 536 Gregorčič je ovadil Gabrščka - hudodelstva 536 Boj za »Goriško ljudsko posojilnico«.. . 538 Ustanovitev »Centralne posojilnice« . . 539 »Tutti frutti« - nova rubrika v »Soči « 540 »Gorica« in »Primorski List« združena 540 Javni shodi narodno-napredne stranke 541 Vrtojba, Kobarid, Tolmin. Velika slavnost na Nabrežini. . . . . 542 Državni zbor razpu čen. - Nove volitve razpisane 543 Volilni shod v Dutovljah. Dr. Dlnko Treo. Dr. Tuma in Gabršček - na zatožni klopi . 544 Volilna borba. - Gregorčič zvezan sPajerjem 545 Slovenska deputacija pri cesarju . 546 IX. Usodni prehod v XX. stoletje. 1901. Volitve v peti kuriji (3. januarja 1901) . . . . . . 549 Tumova Izjava pred volitvijo. Ožja volitev med Tumo in Gregorčičem. Gregorčič izvoljen z 22 furlanskimi glasovI. Po volitvi v peti kuriji . , 554 Pred volitvami v četrti kuriji . . 555 Volitve v 4 kuriji (9. januarja 1901). . . . .. . 557 Oskar Gabršček. Matija Rutar. Izvoljen napredni kandidat Oskar Gabršček. Po volitvi v čelrti kuriji . 558
  • dcterms:publisher
   • Samozaložba, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 1932
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 4166915
  • dcterms:language
   • slv